Weryfikator JPK | Sprawdź, jakie obowiązki w zakresie JPK
dotyczą Twojej Firmy!

Ile wyniosło średnioroczne zatrudnienie* w roku:

2015
2016

* średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Ile wyniósł roczny obrót netto* w roku:

2015
2016

* wartości wyrażone w euro należy przeliczyć na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego

Ile wyniosła suma aktywów bilansu* w roku:

2015
2016

* wartości wyrażone w euro należy przeliczyć na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego

Udostępnij weryfikator: